Regulamin Revolution Dance Center

 

Postanowienia ogóle

 1. Niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulamin”) ustala się zasady uczestnictwa w kursach, zajęciach bądź innych wydarzeniach organizowanych przez Revolution Dance Center Ewelina Kućko, Długa 44/50, Warszawa działającą pod firmą Hyper Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, adres: 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, dane rejestrowe: Numer KRS 0000989893, NIP 5252922434, REGON 523022407 (zwaną dalej „Revolution Dance Center”).
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Revolution Dance Center www.revolutiondancecenter.pl („www Revolution Dance Center”) w zakładce: „Regulamin” lub w placówce Revolution Dance Center.
 3. Kontakt do osób odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne związane ze z zajęciami w danej placówce Revolution Dance Center znajduje się na www Revolution Dance Center w zakładce: „Kontakt”.
 4. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją i przestrzeganiem poniższego Regulaminu.
 6. Rodzic lub opiekun prawny dziecka, w przypadku udziału dziecka w koloniach (na podstawie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży), zobowiązuje się pobrać kartę zgłoszeniową z recepcji Revolution Dance Center i dostarczyć wypełnioną kartę do placówki Revolution Dance Center, w której mają odbywać się kolonie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kolonii.

 

Opłata za udział w zajęciach Revolution Dance Center

 1. Wysokość opłat za zajęcia oraz dostępne rabaty określa cennik Revolution Dance Center („Cennik”), który jest dostępny na www Revolution Dance Center, w zakładce „Zapisz się na kurs – Cennik” oraz w placówce Revolution Dance Center.
 2. Całą opłatę należy uiścić najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dokonały opłaty za dane zajęcia.
 4. Poprzez karnet na kurs rozumie się opłatę z góry za 3 lub więcej kolejnych zajęć na danym kursie. Karnet dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne zajęcia w danej grupie uczestników.

 

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Zapis na zajęcia powinien obejmować imię i nazwisko, wiek uczestnika zajęć, jego telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz nazwę i termin wybranego kursu wraz z preferowaną formą płatności (gotówka/karta/przelew).
 2. Zapisu na zajęcia można dokonać:
  • osobiście w placówce Revolution Dance Center,
  • telefonicznie pod numerem telefonu 690 588 575 
  • e-mailowo na adres: info@revolutiondancecenter.pl
 1. Zapis na zajęcia jest wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęcia. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych, Revolution Dance Center zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki.
 2. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do żądania zwrotu płatności, przedłużania terminu ważności karnetu lub żądania umożliwienia uczestnikowi udziału w zajęciach w innym terminie.
 3. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Revolution Dance Center zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.
 4. Revolution Dance Center ma prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym może poinformować telefonicznie (sms), lub poprzez wiadomość na FanPage pod adresem: https://www.facebook.com/RevolutionDanceCenterRevolution/
 5. Revolution Dance Center zastrzega sobie prawo do usuwania z listy osób zapisanych na zajęcia osób, które nie opłaciły zajęć i były nieobecne na kolejnych trzech zajęciach.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik nie rozpoczął kursu przysługuje mu prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie w terminie 14 dni od opłacenia kursu. Jednocześnie po rezygnacji z kursu Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w terminie 5 dni roboczych.
 7. Revolution Dance Center zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeśli liczba uczestników obecnych jest mniejsza niż cztery. W takim przypadku, uczestnikom przysługuje prawo udziału w innych zajęciach w innym terminie.
 8. Zapisując się na zajęcia w Revolution Dance Center uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, Revolution Dance Center nie odpowiada za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia uczestników zajęć.
 9. Uczestnik zobowiązany zdeponować swoje rzeczy w odpowiedniej szafce w szatni Revolution Dance Center oraz zamknąć tę szafkę w sposób wskazany przez Administratora Obiektu.
 10. Revolution Dance Center nie odpowiada za rzeczy, które nie zostały zdeponowane przez uczestników w zamkniętej szafce.
 11. Na zajęciach Revolution Dance Center obowiązuje obuwie zmienne. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe (przez obuwie wyjściowe należy rozumieć obuwie przeznaczone na specjalne wydarzenia np. obuwie na pierwszy taniec pary młodej) z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet.
 12. Osoby, które nie zastosują się do Regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom zajęć w Revolution Dance Center lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Revolution Dance Center mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej a także budynku, w którym znajduje się Revolution Dance Center.
 13. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w organizacji i przebiegu zajęć uczestnicy proszeni są o niezwłoczne poinformowanie personelu Revolution Dance Center o tych nieprawidłowościach.

 

Wizerunek

 1. Uczestnik może wyrazić nieodpłatną zgodę na utrwalenie jego wizerunku lub wizerunku jego dziecka podczas zajęć, konkursów oraz na umieszczenie zdjęć lub filmów zawierających zarejestrowany wizerunek w Internecie (na www Revolution Dance Center lub w mediach społecznościowych – FanPage, Instagram) lub w materiałach promocyjnych albo informacyjnych dotyczących Revolution Dance Center.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie korzystania z wizerunku uczestników przez Revolution Dance Center znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej na www Revolution Dance Center w zakładce „Polityka prywatności”.

 

Ochrona Danych Osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Revolution Dance Center, a także zasady przekazywania przez Revolution Dance Center informacji marketingowych i promocyjnych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na www Revolution Dance Center w zakładce „Polityka prywatności”.

 

Własność intelektualna

 1. Układy choreograficzne prezentowane podczas zajęć przez instruktorów Revolution Dance Center objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) („układy choreograficzne”).
 2. Wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do znaków słownych lub graficznych, prawa autorskie do materiałów reklamowych, grafik, zdjęć przysługują wyłącznie Revolution Dance Center („materiały Revolution Dance Center”).
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do nagrywania lub rejestrowania w inny sposób przebiegu zajęć, chyba że uzyska uprzednią pisemną zgodę Revolution Dance Center.
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub do wykorzystywania w inny sposób układów choreograficznych oraz materiałów Revolution Dance Center.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu zajęć należy zgłaszać w formie pisemnej na adres placówki Revolution Dance Center, z dopiskiem na kopercie „reklamacja” i wskazaniem adresu zwrotnego do korespondencji.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Revolution Dance Center w ciągu 14 dni od ichdoręczenia.

 

Obowiązywanie Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 roku.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie umieszczone będą na stronie www Revolution Dance Center.